Aktivt deltagande

Förutom kraven från polismyndigheten angående aktivt deltagande ställer F16 Pistolklubb ytterligare krav på medlemmen för att räknas som aktiv medlem, dvs att man skall delta i både skytte och andra aktiviteter inom klubben. Till andra aktiviteter räknas något av nedanstående:

 • Tjänstgöra som instruktör/hjälpinstruktör på klubbens utbildningar.
 • Tjänstgöra som skjutledare på klubbens fasta träningstillfällen enligt skjutprogrammet.
 • Tjänstgöra som styrelsemedlem eller Operationell ledare.
 • Delta i minst en av två arrangerade banunderhållsdagar per år.
 • Delta som funktionär på en av klubbens anordnade tävlingar minst en gång per år.
 • På eget initiativ eller på anmodan hjälpt till med arbete vid klubben.

Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen kommer påminnas om sin skyldighet. Betalas ändå inte medlemsavgiften har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan.

Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast fyra månader efter förfallodagen anses medlemmen – om inte styrelsen har medgett anstånd med betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag.

 

Föreningsintyg för ansökan om vapenlicens.

Föreningen kan enbart utfärda föreningstyg för vapen som är godkända enligt Svenska Pistolskytteförbundets regelverk för de olika skyttegrena föreningen bedriver. Medlemmen bör för egen räkning försäkra sig om att det vapen denna söker föreningsintyg för uppfyller gällande krav enligt skjuthandboken.

Nedan följer klubbens krav för medlemmen vid ansökan om föreningsintyg för ansökan av vapenlicens. Överklagan av avslagen ansökan av föreningsintyg kan göras skriftligen till styrelsen med motivering till varför beslutet var fel och behandlas då av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Avslag på överklagan kan ej överklagas på nytt. Krav beskrivna nedan är enligt bestämmelser från Polismyndigheten och Pistolskytteförbundet.

 

Vapen nummer 1:

Vapen nummer 1 skall vara ett klass C vapen i kaliber .22. Vapnet skall vidare vara lämpligt för de skyttegrenar som klubben bedriver verksamhet inom.

Medlemmen skall uppfylla följande krav för att kunna erhålla ett föreningsintyg för första vapen:

 • Betalt medlemsavgiften.
 • Med godkänt resultat genomfört av klubben anordnad utbildning.
 • Klarat kraven för och erhållit Pistolskyttekortet.
 • Varit aktiv medlem i klubben i minst 6 månader.
 • På av klubben anordnade tränings och tävlingstillfällen klarat kravet för Pistolskyttemärket märkeskrav Guld.
  Det vill säga att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision på 25 m avstånd, med 5 skott, med vapenklass C, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst 46 p per serie.
  3 godkända tillämpningsserier mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°. Krav 6 träff, tid 15 sekunder/serie. (Tillämpningsserierna kan ersättas med minst en standardmedalj i fältskjutning)
 • Märkeskrav guld kan skjutas vid olika tillfällen men skall skjutas inom ett år från medlemsdatum annars påbörjas nytt år där 3 nya serier krävs.
 • Under de senaste 6 månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad. Medlem får tillgodoräkna sig tillfällen för nybörjarkurs i dessa tillfällen.
 • Uppfyllt kraven på aktivt deltagande enligt ovan.
 • I övrigt agerat på sådant sätt att klubben anser medlemmen som lämplig.

 

Vapen nummer 2:

Vapnet skall vara lämpligt för de skyttegrenar som klubben bedriver verksamhet inom. Vid ansökan om ytterligare vapen inom samma vapenklass skall behov motiveras.

Medlemmen skall uppfylla följande krav för att kunna erhålla ett föreningsintyg för vapen nummer 2:

 • Betalt medlemsavgiften.
 • Varit aktiv medlem i klubben i minst 12 månader.
 • Kunna uppvisa att man inom ett år klarat kraven för Pistolskyttemärket märkeskrav Guld. Skyttetavlor skall vara vidimerade av någon av klubbens instruktörer, funktionsansvariga eller någon ur styrelsen. Alternativt att guldmärkeskraven kan styrkas genom tävlingsresultat.
 • Under de senaste 6 månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. Medlem får tillgodoräkna sig egna träningstillfällen i dessa men tillfällen skall vara inskrivna i klubbens liggare.
 • Uppfyllt kraven på aktivt deltagande enligt ovan.
 • I övrigt agerat på sådant sätt att klubben anser medlemmen som lämplig.

 

Ytterligare vapen:

Vapnet skall vara lämpligt för de skyttegrenar som klubben bedriver verksamhet inom. Vid ansökan om ytterligare vapen inom samma vapenklass skall behov motiveras.

Medlemmen skall uppfylla följande krav för att kunna erhålla ett föreningsintyg för ytterligare vapen:

 • Betalt medlemsavgiften.
 • Varit aktiv medlem i klubben i minst 12 månader.
 • Kunna uppvisa att man inom ett år klarat kraven för Pistolskyttemärket märkeskrav Guld. Skyttetavlor skall vara vidimerade av någon av klubbens instruktörer, funktionsansvariga eller någon ur styrelsen. Alternativt att guldmärkeskraven kan styrkas genom tävlingsresultat.
 • Under de senaste 6 månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. Medlem får tillgodoräkna sig egna träningstillfällen i dessa men tillfällen skall vara inskrivna i klubbens liggare.
 • Uppfyllt kraven på aktivt deltagande enligt ovan.
 • I övrigt agerat på sådant sätt att klubben anser medlemmen som lämplig.

 

Förnyelse av licens på redan innehavet vapen:

Medlemmen skall uppfylla följande krav för att kunna erhålla ett föreningsintyg för förnyelse av licens:

 • Betalt medlemsavgiften.
 • Kunna uppvisa att man inom ett år klarat kraven för Pistolskyttemärket märkeskrav Guld. Skyttetavlor skall vara vidimerade av någon av klubbens instruktörer, funktionsansvariga eller någon ur styrelsen. Alternativt att guldmärkeskraven kan styrkas genom tävlingsresultat.
 • Tränat eller tävlat med sökt vapen minst 4 gånger per år de senaste två åren.
 • Uppfyllt kraven på aktivt deltagande enligt ovan.
 • I övrigt agerat på sådant sätt att klubben anser medlemmen som lämplig.