Säkerhet

F16Pistolskytteklubb följer de bestämmelser som fastställts av Svenska Pistolskytteförbundet och berörda myndigheter.
Säkerheten för dig och dina skyttekamrater och andra personer på och omkring skjutbanan ska alltid komma i första hand.
Säkerhetsbestämmelserna i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok, mom 231 – 271 skall noga följas.
Olyckor och tillbud kan endast förebyggas genom att alla medlemmar följer de av klubben fastställda säkerhetsföreskrifterna.

Alla skyttar skall skaffa sig kännedom om var förbandsmaterialen förvaras.

För att största möjliga säkerhetsnivå ska uppnås måste alla klubbens medlemmar känna och ta sitt ansvar för allas vår säkerhet.

Vid skjutningar är det skjutledaren som övervakar att säkerhetsbestämmelserna följs, övriga närvarande skyttar ska vara honom behjälpliga i denna uppgift.

Eftersom säkerheten är en mycket viktig del av vår sport bör alltid medlemmar som har frågor eller andra funderingar på säkerhetsfrågor ta upp dessa med såväl andra medlemmar som med styrelsen för klubben.

Säkerhetsföreskrifter
Vid all skjutning på F16 Pistolskytteklubbs pistolskyttebana ska nedanstående säkerhetsföreskrifter noga följas:

1. När skjutning pågår på banan skall skjutledare, som ansvarar för säkerheten, vara utsedd av klubben

2. När två eller flera medlemmar samtidigt befinner sig på banan för enskild träning skall en av dem utses till skjutledare och ansvara för säkerheten.

3. Skjutning på banan får endast ske med pistoler och revolvrar av modeller, som är godkända av Svenska Pistolskytteförbundet.

4. Vid nybörjarutbildning används ”strängare” regler/rutiner med kommandoord mm uppdelat i moment.

5. Skyttarna ställer upp vid en (tilldelad) skjutplats och förbereder för skjutning utan att i någon form förbereda laddning eller magasinspåfyllnad.

6. Påfyllning av magasin och laddning av vapen får endast ske på order av skjutledare.

Observera att ett vapen , i vilket ett påfyllt magasin är infört, betraktas som laddat även om mantelrörelse inte gjorts.

7. Under laddning av ett vapen , och sedan detta är laddat, skall pipan vara riktad mot kulfånget. Ett laddat vapen får under inga omständigheter läggas ner i skytteväska eller bäras omkring på banan.

9. Skott får ej avlossas förrän skjutledaren kommenderat ”eld”. Efter det att skjutledaren kommenderat ”Eld upphör” skall skyttarna lägga ner sina vapen med magasinen urtagna och propp/bricka isatta.

10. Skjutledaren skall före markeringen visitera vapnen och kontrollera att inte någon skytt har någon parton kvar i det urtagna magasinet eller i vapnets patronläge.

11. Efter det att vapenkontroll enligt punkt 10 får skytten icke vidröra sitt vapen före nästkommande kommando om ”ladda”.

12. Under den tid markering pågår skall en skytt eller annan på banan närvarande person stanna kvar i skjuthallen för bevakning av de där nedlagda vapnen.
Kan sådan bevakning inte anordnas, skall samtliga skyttar medföra vapnen fram till målen.
Pistolernas /revolvrarna skall då hela tiden vara försedda med propp/bricka.

13. Skytt som inte följer dessa säkerhetsbestämmelser eller av skjutledaren meddelade ordningsföreskrifter, kan av skjutledaren avvisas från banan.
Företages sådan åtgärd skall skjutledaren snarast meddela detta till klubbens ordförande/ styrelse.

F16Pistolklubb Styrelsen den 2011-03-05.